ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
วิธีเก็บรักษาเฟอเรโร

1. หลังจากได้รับช่อเฟอเรโรมาแล้วควรเก็บเฟอเรโรไว้ในตู้เย็น   หรือในห้องที่ไม่โดนแดดและไม่ร้อน  

2. ก่อนรับประทานให้เก็บในตู้เย็นก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

3. ถ้าใช้งาน outdoor เช่นรับปริญญาที่ต้องโดนแดด  หลังจากใช้งานเสร็จควรนำมาเก็บในตู้เย็น

4. ถ้าพบว่าเฟอเรโรละลายโดยยังไม่หมดอายุ ให้นำมาเก็บในตู้เย็นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.